۶. Grini østre (گرینی شرق)

در ۱۷۰۰و۱۸۰۰، یک محل پارلمان برای Røyken در Grini وجود داشت.
حدود ۱۸۲۰ ساختمان اصلی جدید ساخته شد با دو ورودی اصلی و دو آشپزخانه،۱۷ اتاق بزرگ و سه سالن در طبقه دوم در مجموع ۱۷۰ مترمربع.
دولت منطقه (شورای شهرداری) از ۱۸۳۷تا ۱۸۶۰ جلسات خود را برگزار می کرد. ساختمان اصلی در اندازه های بزرگ ساخته شده بود، چرابه این دلیل که از آن به عنوان خانه مهمان نیز استفاده می شد.
این خانه در سال۱۹۹۲تخریب شد زیرا نگهداری ار آن بسیار گران بود.
اکشاورزان به این مهمانخانه می آمدند و تمام شب بازی می کردند. برخی از کشاورزان تمام پول خود را، حتی اسب و وکالسکه های خود را در شرط بندی هدر می دادند.

از اینجا تا Slemmestad ۹،۰ کیلومتر و تا Gullaug ۵،۴ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰،۹ کیلومتر از کلیسای Røyken قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۱،۱ کیلومتر تا Bitehagen، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.