۱۳. Grodal mølle og sagbruk (کارخانه آسیاب و ساخت الوار گرودال)

آسیاب در سال ۱۹۷۶ بسته شد اما برای صد ها سال فعال بود
ما نمی دانیم چقدر طول کشید اما فرض ما این است که از دوران بسیار قدیم مردم آموختند که چگونه دانه را بکوبند و آسیاب را بر پا سازند. و در سال ۱۶۱۴ میلادی کارخانه ساخت الوار در لیست مالیاتی ذکر شد. آسیاب توسط نیروی آبی آبشار Grodalselva که در نزدیکی آن قرار گرفته کار می کرد.. آبشار Grodalselva، بین Heggedal و Åros ساخته شده است.

از اینجا تا Slemmestad ۴,۶ کیلومتر و تا Gullaug ۹,۸ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰,۳ کیلومتر از Kjonberget قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۷ کیلومتر تا Hajum، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.