۱۱. Gjellum (یلوم)

در طول جنگ بزرگ شمالی در ۱۷۲۱-۱۷۰۰ گروه نظامی تحت رهبری ژنرال ستوان Jens Maltesen Sehested در کنار Gjellum فراموش شده است. نروژی ها از ترس اینکه سوئدی ها از Asker از طریق Røyken به سمت Drammen حرکت کنند. ، موانعی در راه ایجاد کردند و توپ های جنگی را بر روی این مسیر مستقر کردند. بنابراین سوئدی ها مسیر دیگری را انتخاب کردند. درگیری های سختی در Norderhov در Ringerike و در Gjellebekk در Lier رخ داد.

از اینجا تا Slemmestad ۵,۸ کیلومتر و تا Gullaug ۸,۶ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰,۵ کیلومتر از Hajem قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۳ کیلومتر تا رامگاه در Syltingli ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.