۹. Retterstedet på Vang (محل اجرای اعدام در ونگ)

در بالای Vangsåsen (وانگسواسن) محل اجرای اعدام را در Røyken قرار دارد.
معمول بود که دادگاه ها در نزدیکی جاده اصلی مرکزی قرار داشته باشد..
هدف از این چندین اعدام هایی ایجاد وحشت و ترس در میان مردم بود. همزمان از این اعدام ها ،به عنوان سرگرمی برای تعداد زیادی از مردم مورد استفاده می کردند.
اعدام ها می توانست به شیوه های مختلفی صورت گیرد، اما شایع ترین آن ها گردن زدن بوده است.
در سال ۱۷۳۹، Anne Knudsdatter (آن دختر کنوت) برای قتل Ole Klemmetsrud )ول کلمتسرود) به اعدام محکوم شد. سراو بریده شد و بر روی چوب بلند قرار داده شد. بقیه بدنش بر روی "چرخ ها و شیب" گذاشته شد، یعنی بدن به یک چرخ افقی متصل بود که بر روی یک تیر قرار داشت.

از اینجا تا Slemmestad ۶,۷ کیلومتر و تا Gullaug ۷,۷ کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۰،۹ کیلومتر از رامگاه Syltingli قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰,۵ کیلومتر تا Vangskleiva ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.