۱۷. Strafferhaugen (مکانی برای مجازات)

این ناحیه اولین محل دفن است که در مزرعه BØ قرار دارد، هرچند این نام استفاده دیگری را پیشنهاد می کند.
افسانه ها میگوید که این گورستان توسط سربازان سوئدی در طول جنگ بزرگ شمال ۱۷۲۱-۱۷۰۰ ساخته شدند، اما در واقع سربازان نروژی بودند که در دوره ۱۷۱۸-۱۷۱۶ که در این مکان سنگر گرفته بوده اند تا از ورود نیروهای سوئدی به اینجا جلوگیری کنند.

از اینجا تا Slemmestad ۳,۳ کیلومتر و تا Gullaug ۱۱,۱کیلومتر فاصله است.
این ناحیه ۱٫۷ کیلومتر از Kullmile قرار دارد که ایستگاه بعدی است.( در جهت Slemmestad) و ۰٫۱ کیلومتر تا Gravfeltene på Bø ، توقف بعدی به سمت Gullaug
سفر خوبی داشته باشید.